Jótállás, szavatosság

Értelmezések:

 

jótállás: a  Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a  fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás, -a gyakorlati életben garanciaként ismert.
Jótállás esetén az eladó a termék mindazon hibája miatt helytállni köteles, amely a jótállás időtartamán belül merül fel. Mentesül azonban a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítést /eladást követően keletkezett. A jótállás alapján az eladót terheli a bizonyítási kötelezettség.

kellékszavatosság: A fogyasztó - a korábbi szabályozáshoz hasonlóan - a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 
A (kellék)szavatosság az eladó hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék - a teljesítés időpontjában - nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A teljesítés időpontja a termék, fogyasztó részére történő átadása, amelyre rendszerint a vásárlás alkalmával kerül sor. Amennyiben az üzletben csupán megrendeljük a terméket a teljesítés időpontja a kiszállítás napjával esik egybe. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok számunkra felismerhetőek voltak. 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni - legkésőbb a teljesítéstől számított hat hónapon belül.
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

termékszavatosság: a gyártónak a termék hibája miatti közvetlen, szavatossági természetű helytállása a fogyasztóval szemben, azaz a termék gyártója közvetlen szavatossági helytállással tartozik a termék hibája miatt a fogyasztónak (fogyasztónak nem minősülő személyeket ez a jog nem illeti meg).
Ezzel az új rendelkezéssel a jogalkotó választási lehetőséget ad a fogyasztónak, hogy vagy a szerződéses partnerével (az eladóval) szemben érvényesíti kellékszavatossági igényét vagy a gyártóval szemben érvényesíti termékszavatossági igényét.
Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon) hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termékszavatosság csak ingó dolgokra terjed ki. Termékszavatosságnál mindvégig a fogyasztónak kell bizonyítania azt - vita esetén -, hogy a termék hibás.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Termékszavatossági igényét Ön a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

gyártó: a termék előállítója és forgalmazója is. Az új PTK. a szolgáltatás minőségével kapcsolatos rendelkezéseknél (6:123. §) tartalmaz arra való utalást, hogy a termék előállítója alatt az importálót is érteni kell, ezért megítélésünk szerint importált termék esetén az importáló is gyártónak tekinthető, akit a termékszavatossági követelmények terhelnek.

Klímaberendezések garanciája, szavatosság:
Az új PTK.szerint a kötelező jótállás egy év, a kellékszavatosság a második év, de csak abban az esetben, ha a vevő magánszemély. A jótállás nem azonos a szavatossággal, másként alakul a bizonyítási teher a hiba meglétét illetően.

Kiterjesztett idejű jótállás és szavatosság: bizonyos termékekre kiterjesztett jótállást biztosítunk, ami feltételhez kötött.   Az új, kiterjesztett garancia érvényes (Pl. Fujitsu, Fisher, Samsung, Midea stb ) oldalfali monosplit klímaberendezésekre, amely komfort hűtési célokat szolgál.
A kiterjesztett garancia feltételei a termékek leírásánál van feltüntetve.

Komfort hűtés: lakásban felszerelt, jellemzően nyári időszakban működő készülék, amelyet nem technológiai hűtésre (pl. szerver helyiség hűtése) iroda hűtésre vagy teljes körű téli fűtésre használnak.


Minden általunk forgalmazott készülékhez a gyártó (importőr) által kibocsátott, magyar jótállási jegyet mellékelünk, amely tartalmazza a garanciális időtartamot.
A készülék beüzemelésekor (amennyiben nem cégünk helyezi üzembe a készüléket) a jótállási füzetben lévő beüzemelési jegyzőkönyvet megfelelően ki kell töltetni a klímaszerelő szakemberrel.
A garancia csak abban az esetben érvényesíthető, ha kékkártyával rendelkező klímaszerelő szakember telepítette és helyezte üzembe a készüléket, valamint a gyártó által előírt évi 1-2 alkalommal (gyártónként változó) a karbantartást szakemberrel elvégeztette. (A telepítő a telepítés helye és a használat módjának függvényében előírhat több karbantartást.)  A  jótállás ezek hiányában érvényét veszti.
A Samsung, Hitachi, Lg, Daikin  stb készülékek esetében a kiterjesztett garanciához a kékkártyán kívül, szükség van egy regisztrációs kártyára, (cégünk rendelkezik ezekkel a regisztrációs kártyákkal), ennek hiányában a készülékekre csak 12 hónap a jótállás.


Klímaberendezések jótállási ügyintézés menete:

  1. Az általunk értékesített, felszerelt és beüzemelt készülékek meghibásodása esetén a hibát cégünk felé - e-mailen, telefonon jelezheti, ezt követően a telepítést végző szakembereink egy előre megbeszélt időpontban kimennek a helyszínre és megkeresik a hiba okát. Amennyiben a javításhoz szükséges eszközök és alkatrészek rendelkezésre állnak, úgy a helyszínen azonnal elhárítják a hibát. Ha erre a kiszállás időpontjában nincs lehetőség, egy későbbi, alkalommal oldják meg a hiba kijavítását

  1. Az általunk értékesített, de más cég által felszerelt és beüzemelt készülékek meghibásodása esetén, először a készülék telepítését végző szerelőt kell értesíteni, aki kiszállás után megállapítja, hogy elhárítható-e a hiba, illetve, az saját szerelési hibájából adódott-e. Amennyiben nem szerelési -, illetve telepítési hibáról van szó, kérjük, hogy a telepítő jelezze a pontos a hibajelenséget. Ezután megkezdjük a készülék kijavítását, illetve a javításhoz esetlegesen szükséges alkatrészek beszerzését.

    Amennyiben cégünk kiszállása esetén kiderül, hogy a klímaberendezés hibátlan, a hiba oka telepítési/szerelési hibára vezethető vissza, abban az esetben a kiszállási díjat, javítási költséget kiszámlázzuk

  2.  Amennyiben a termék kijavítása nem lehetséges, abban az esetben kicseréljük a készüléket.

A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét, a jótállás elvesztését vonja maga után.
Amennyiben a vásárlás időpontja nem állapítható meg, vagy a készülék és a jótállási jegy nem azonosítható, úgy a jótállási kötelezettség nem érvényesíthető.
Szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények kielégítése az üzembe helyezőt terheli.

Kezelési útmutatótól eltérő használat miatt, (ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be) bekövetkezett hibáért jótállást nem vállalunk (kültéri egység levegő ellátásának gátlása, túltöltés, szennyezettség,.stb).

Az ilyen okból meghibásodott készülék javítási költsége, a jótállás időtartamán belül is a vásárlót terheli. Amennyiben hibajelentést kezdeményez a használó, és a készülék hibátlannak minősül, akkor a kiszállást és a vizsgálattal töltött időt meg kell fizetni. Ilyen esetnek minősül pl., ha a berendezés azért nem működött, mert a távirányítóban nem volt megfelelő az elem, nem volt áram, stb.

A termék kijavítása esetén a jótállási időtartam meghosszabbodik, azzal az időtartammal, amelyet a javítás megkezdése és a termék, vásárló által történő újbóli rendeltetésszerű használata között eltelt.

Infra fűtőfilm garanciája:

A fűtőfilmekre a garancia: 10 év

Felhívjuk figyelmüket, hogy elektromos termékeinket kizárólag a megfelelő képesítéssel rendelkező, regisztrált személy, vagy cég helyezheti üzembe.
Az érintésvédelmi felülvizsgálat és jegyzőkönyv a vevőt terheli, melyet a szerelő minden esetben ki kell állítson.
Termékeinkhez típusmegfelelő termosztát bekötése szükséges!
A nem megfelelő telepítésből származó anyagi és nem anyagi károkért felelősséget nem vállalunk!
Ezek nélkül a garancia érvényét veszti

Infra panelek garanciája, jótállási ügyintézése:

A gyártó az értékesítés dátumától számított 60-120 havi (minden terméknél fel van tüntetve) jótállást vállal a készülékekre.
A jótállás nem vonatkozik a szállítás során, a gondatlan anyagmozgatás, és a szakszerűtlen szerelés következtében keletkezett meghibásodásokra.
A jótállás nem vonatkozik a normális használat során bekövetkezett elhasználódásra sem, beleértve a panelek felületének elszíneződését. A készülék belsejébe történt bármilyen beavatkozás a jótállási feltételek megsértésének minősül.
Garanciális ügyintézés menete elérhetőségeinken.

Infrapanelek karbantartása és javítása:

Az infrapanelek semmiféle karbantartást nem igényelnek, a felületüket 6 hónaponként porszívóval vagy nedves szivaccsal takaríthatjuk. 
Ne használjon mosószert vagy oldószeres anyagot a panelek tisztítására!          
Paneleknek hidegnek kell lenniük és árammentesítést követően végezzünk csak karbantartást! A panelek esetleges javítását csak a gyártó végezheti.Hibabejelentés:
tel/fax: 06-1/297 4326
mobil: 06-30/241 8617
e-mail: nyir.co.klima@gmail.comFigyelem!

A honlapon feltüntetett műszaki információk tájékoztató jellegűek, a gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.
Az elektromos termékek tervezését, telepítését/szerelését, javítását  minden esetben bízza szakemberre!


Az árváltozás jogát fenntartjuk!